Luty 2024
  W zakładce Monitorowanie Systemu umieszczono Sprawozdanie z podjętych działań dotyczących zapewnienia jakości kształcenia prowadzonych na Wydziale w roku 2023 oraz wyniki ankiet przeprowadzonych w roku 2023.
Maj 2023
  W zakładce Monitorowanie Systemu umieszczono Sprawozdanie z podjętych działań dotyczących zapewnienia jakości kształcenia prowadzonych na Wydziale w roku 2022.
Styczeń 2023
  W zakładce Monitorowanie Systemu umieszczono wyniki ankiet przeprowadzonych w roku akademickim 2021/22.
Marzec 2022
  W zakładce Monitorowanie Systemu umieszczono wyniki ankiet przeprowadzonych w roku akademickim 2020/21.
Grudzień 2020
  W zakładce Monitorowanie Systemu umieszczono Raporty z ankiet, Sprawozdanie Wydziałowego Pełnomocnika ds. WSZJK za rok 2019/2020 oraz Plan działań na rok 2021.
Luty 2020
  W zakładce Monitorowanie Systemu umieszczono Sprawozdanie z podjętych działań dotyczących zapewnienia jakości kształcenia prowadzonych na Wydziale w roku 2018.
Styczeń 2020
  Na posiedzeniu Zespołu ds. WSZJK omówiono wyniki ankiety oceny praktyk na Wydziale Transportu PW. Raporty z ankiet przedstawiono w zakładce Monitorowanie Systemu.
Listopad 2019
  Na posiedzeniu Zespołu ds. WSZJK omówiono wyniki ankiety oceny studiów na Wydziale Transportu PW.
Lipiec 2019
  Wydział Transportu uzyskał akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych na lata 2018-2023 na studia pierwszego i drugiego stopnia więcej informacji
Czerwiec 2019
  Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej po raz kolejny zajął pierwsze miejsce jako jednostka kształcąca na kierunku „Transport” więcej informacji
Marzec 2019
  Uprzejmie informujemy, że w ramach posiedzenia Rady Konsultacyjnej Nauka – Gospodarka odbył się Panel dla Pracodawców. Sprawozdanie z panelu znajduje się w zakładce Monitorowanie Systemu
  Uprzejmie informujemy, że postanowiono o usunięciu z Księgi Jakości Kształcenia ankiety oceny programów kształcenia przez Pracodawców i zastąpieniu jej dyskusją o programach w ramach posiedzeń Rady Konsultacyjnej Nauka – Gospodarka
Luty 2019
  Na posiedzeniu Rady Wydziału Transportu PW przedstawiono Plan Działań Dotyczących Zapewnienia Jakości Kształcenia Prowadzonych na Wydziale w roku 2019. Plan jest dostępny w zakładce Monitorowanie Systemu.
Grudzień 2018
  W dniach 5-6 grudnia 2018 r. na Wydziale Transportu miała miejsce wizytacja Zespołu Oceniającego Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych KAUT.
Listopad 2018
  Na posiedzeniu Zespołu ds. WSZJK omówiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród absolwentów Wydziału Transportu PW.
  Bieżące działania podejmowane przez Komisję ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej są zamieszczone w zakładce Monitorowanie Systemu.
Czerwiec 2017
  Udostępniono „Sprawozdanie z podjętych działań dotyczących zapewniania jakości kształcenia prowadzonych na Wydziale Transportu w roku 2016” w zakładce Monitorowanie Systemu
  Udostępniono „Plan działań na rok 2017” w zakładce Monitorowanie Systemu
_  
Maj 2014
  W zakładce Monitorowanie Systemu zamieszczone zostało Sprawozdanie z działalności promocyjnej Wydziału Transportu za rok 2013.
   
  maju 2014 roku przystępują do pracy Zespoły Robocze powołane przez Dziekana. Ich zadaniem jest monitorowanie funkcjonowania obowiązujących od 30 stycznia 2014 roku procedur. Zwracamy się, zarówno do pracowników, jak i do studentów z prośbą o wypełnianie skierowanych do Państwa ankiet. Analiza uzyskanych odpowiedzi pozwoli ocenić prawidłowość funkcjonujących procedur i zaproponować ewentualne zmiany.
   
 

Dnia 28 kwietnia o godz. 11.30 odbyło się spotkanie  Komisji ds. WSZJK z Ekspertami Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Spotkania odbyły się również z Władzami Wydziału, autorami Raportu Samooceny Wydziału  oraz z: pracownikami naukowo-dydaktycznymi, pracownikami administracyjno-technicznymi, studentami stacjonarnych studiów I i II  stopnia,  studentami niestacjonarnych studiów I i II stopnia, studentami studiów doktoranckich, kierownikami Studiów Podyplomowych, Studenckimi Kołami Naukowymi i ich opiekunami, a także z przedstawicielami Pracodawców zatrudniających naszych absolwentów. Zespół Oceniający dokonał również wizytacji bazy dydaktycznej i socjalnej Wydziału.

Ocena instytucjonalna zostanie sformułowana przez Zespół Oceniający w ciągu 6 tygodni od zakończenia wizytacji na Wydziale Transportu.

 
Kwiecień 2014
  W dniach 28 – 30 kwietnia 2014 r. Zespół Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokona oceny instytucjonalnej na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. W trakcie pobytu Zespołu Oceniającego na Wydziale odbędą się spotkania z naszymi pracownikami, studentami i doktorantami.
   
Marzec 2014
  Dnia 10 marca odbyło się spotkanie Władz Wydziału i Pełnomocnika ds. Zapewniania Jakości Kształcenia z pracownikami administracyjnymi Wydziału. Pełnomocnik przedstawił zebranym informacje dotyczące Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
  Dnia 1 marca o godz.12 w sali nr 2 odbyło się spotkanie Dziekana ds. Kształcenia i Pełnomocnika ds. Zapewniania JakościKształcenia ze studentami studiów niestacjonarnych. Spotkanie dotyczyło zagadnień związanych z jakością  kształcenia na Wydziale Transportu oraz funkcjonowaniem Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
   
Luty 2014
  Dnia 7 lutego o godz. 15 w sali NK2 odbyło się spotkanie nauczycieli akademickich Wydziału z Dziekanem. Spotkanie poświęcono Wydziałowemu Systemowi Zapewniania Jakości Kształcenia.
   
Styczeń 2014
  Dnia 29 stycznia o godz. 16.15 w sali 2 NK odbyło się spotkanie studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia z Prodziekanem ds. Kształcenia i  Pełnomocnikiem Dziekana ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. Spotkanie poświęcone będzie tematyce związanej z jakością kształcenia na Wydziale Transportu.
  Dnia 27 stycznia odbył się Panel Ekspercki z udziałem przedstawicieli pracodawców, zwanych obecnie interesariuszami zewnętrznymi, zatrudniającymi absolwentów Wydziału Transportu. W spotkaniu ze strony Wydziału Transportu uczestniczyli  Pełnomocnik ds. Zapewniania Jakości Kształcenia – prof. nzw. dr hab. inż. Iwona Grabarek, Prodziekan ds. Kształcenia – dr hab. inż. Dariusz Pyza, przedstawiciel Komisji ds. Zapewniania Jakości – dr inż. Jarosław Korzeb oraz przedstawiciel Senackiej Komisji ds. Kształcenia – dr inż. Aleksander Szulczyk. Dyskusja dotyczyła koncepcji kształcenia na kierunku Transport oraz analizy i oceny aktualności i przydatności efektów kształcenia. Spotkanie było prowadzone przez dwóch moderatorów. Wnioski z tego spotkania zostaną wykorzystane w modyfikacji Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości.
  Dnia 20 stycznia odbyło się spotkanie Rady Konsultacyjnej Nauka – Gospodarka.
   
Listopad 2013
  Z przyczyn niezależnych od Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, panel ekspercki z pracodawcami odbędzie się na Wydziale Transportu w roku 2014. Termin ustalono na 27 stycznia 2014.
  Zarządzeniem Dziekana nr 1/2013 z 9 listopada 2013 r. została powołana Rada Konsultacyjna Nauka – Gospodarka, która pełni funkcję organu doradczego i opiniotwórczego Dziekana Wydziału Transportu.
   
Wrzesień 2013
 

Udział Wydziału Transportu w projekcie „Podniesienie Jakości Zarządzania Politechniką Warszawską”

Zadanie 3 – Modyfikacja WSZJK.

Dn. 28 sierpnia br.  podpisana została umowa z Instytutem „Homo Homini” na przeprowadzenie badania opinii pracodawców

nt. nabytej wiedzy, kompetencji i przejawiających się postaw wśród absolwentów Politechniki Warszawskiej.

W związku z tym we wrześniu rozpoczynają się prace ZESPOŁU EKSPERCKIEGO DS. MODYFIKACJI WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, powołanego w ramach projektu i kierowanego przez  prof. Iwonę Grabarek .

W ramach działalności zespołu zorganizowany zostanie panel ekspercki z pracodawcami zatrudniającymi absolwentów  Wydziału  Transportu.  Wypracowane wspólnie wnioski i sugestie przyczynią się do  modyfikacji WSZJK.