Struktura Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia tworzy zbiór działań na rzecz jakości kształcenia, mających charakter samooceny i obejmujących procedury wewnętrzne, uwzględniające:

* okresowy przegląd działania Elastycznego Systemu Studiów (ESS) i Systemu Akumulacji i Transferu Punktowego (Systemu punktowego),
* hospitacje zajęć dydaktycznych,
* ocenę zajęć dydaktycznych przez studentów i zasięganie opinii absolwentów,
* ścisły kontakt z interesariuszami zewnętrznymi,
* okresowy przegląd planów i programów studiów w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynku pracy,
* monitorowanie systemu oceniania (egzaminowania i zaliczania przedmiotów),
* monitorowanie procedur dyplomowania,
* działania na rzecz rozwoju i doskonalenia kadry dydaktycznej,
* okresowy przegląd warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych (w tym przegląd laboratoriów i pracowni specjalistycznych przeznaczonych do prowadzenia w nich zajęć dydaktycznych), warunków studiowania oraz materiałów dydaktycznych,
*

przygotowanie raportów o stanie realizacji zadań Systemu dla Rady Wydziału, władz Uczelni i Uczelnianej Rady

ds. Jakości Kształcenia.

Dla zapewnienia realizacji zadań Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia powołuje się:
* Pełnomocnika Dziekana ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, spośród samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych
* Grupy zadaniowe dla realizacji (w razie potrzeby) działań związanych z jakością kształcenia.
Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia jest wspomagany przez ustalenia ogólnouczelniane, określone przez:
* Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia,
* Uchwały Senatu,
* Zarządzenia i Decyzje Rektora,
* Vademecum Prodziekana ds. Studiów,
* System Zapewnienia Jakości Badań Naukowych,
* System Oceny Pracowników,
* System Zarządzania Jakością w Administracji,
* System Wewnętrznej Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego

image747

Odpowiedzialność osób zarządzających Systemem  została określona w pliku.
 

Sposób wykorzystywania przez statutowe organy wydziału informacji o sukcesach i niepowodzeniach w realizacji zadań

Gromadzone informacje wykorzystywane będą do:

* korekt planów studiów i programów studiów, w celu dostosowania ich do zmieniających się warunków zewnętrznych,
* korekt rozwoju naukowego kadry (naukowo-dydaktycznej) Wydziału, w celu skorelowania go z planami studiów i programami studiów,
* prowadzenia racjonalnej polityki kadrowej i finansowej Wydziału, w zakresie działalności dydaktycznej.

Plany studiów i programy studiów muszą uwzględniać wymagania standardów nauczania określone rozporządzeniem Ministra oraz uchwałą Senatu, ale również muszą być dostosowane do aktualnego poziomu wiedzy, do przewidywanego rozwoju techniki i technologii, oraz do wymagań stawianych przez rynek pracy, oczekiwania studentów i absolwentów. Oznacza to konieczność uwzględnienia ankiet absolwentów, analizy rynku pracy, opinii zewnętrznych recenzentów itd. Działania, prowadzące do tworzenia nowych lub likwidowania istniejących specjalności, korekt planów studiów i programów kształcenia (w tym zmian profili nauczania, zmian w zakresie przedmiotów wspólnych), powinny być inicjowane przez kierowników zakładów (zwłaszcza kierowników specjalności) i wydziałowe organa samorządu studentów.

Rozwój naukowy kadry (naukowo-dydaktycznej) Wydziału powinien być inspirowany, z uwzględnieniem planów studiów i programów studiów, przez Dziekana i kierowników zakładów. W razie konieczności należy zadbać o zatrudnienie (na stałe, w ramach umów zleceń i o dzieło) personelu o niezbędnych kwalifikacjach naukowo-dydaktycznych (lub dydaktycznych). W takich przypadkach należy w pierwszej kolejności brać pod uwagę możliwość wykorzystania kadry innych wydziałów Politechniki Warszawskiej (w tym przez zlecenie zajęć na wydział zapewniający właściwe prowadzenie zajęć dydaktycznych).

Rada Konsultacyjna Nauka – Gospodarka