Etapy Wdrażania Systemu

   
Lata 2020-2024
1. Uchwała nr 29/2020 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w dokumencie „Księga Jakości Kształcenia Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej”. „Księga Jakości Kształcenia Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej”, 17.12.2020. Siódma edycja. Uwaga! Łącze do Księgi Jakości czynne tylko dla komputerów zalogowanych do sieci WT PW.
2. Uchwała nr 152/X/23 Rady Wydziału Transportu z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia dokumentu „Księgi Jakości Kształcenia Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej”
   
Lata 2016—2020
1. Uchwała nr 286/XI/2018 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie zmian w dokumencie „Księga Jakości Kształcenia Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej”. „Księga Jakości Kształcenia Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej”, 22.11.2018. Piąta edycja. Uwaga! Łącze do Księgi Jakości czynne tylko dla komputerów zalogowanych do sieci WT PW.
2. Uchwała nr 78/IX/2017 Rady Wydziału Transportu PW z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w dokumencie „Księga Jakości Kształcenia Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Prezentacja aktualizacji Księgi Jakości Kształcenia Wydziału Transportu PW 2017
   

Projekt procedury dotyczącej polityki informacyjnej Wydziału Transportu

   
Lata 2012—2016
1. Uchwała nr 29/VIII/2012 Rady Wydziału Transportu PW w sprawie powołania Komisji Rady Wydziału ds. Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w kadencji 2012-2016.
2. Budowa informacyjnej witryny internetowej Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
3. Opracowanie projektu procedur w zakresie
  Organizacji systemu studiów
  Planu studiów i programów kształcenia
  Organizacji i realizacji procesu dydaktycznego
  Kadry i studentów
  Utrzymania i rozwoju infrastruktury dydaktycznej
  Utrzymania i rozwoju Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
4. Wykonanie inwentaryzacji zasobów infrastruktury dydaktycznej na Wydziale Transportu PW
5. Przeprowadzenie ankiet wśród pracowników Wydziału Transportu nt. Ewidencji stanu do Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
6. Uchwała nr 107/VIII/2014 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia dokumentu „ Księga Jakości Kształcenia Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej ”, Pierwsza edycja
7. Decyzja nr 1/2014 Dziekana Wydziału Transportu w sprawie powołania Zespołów Roboczych podlegających Pełnomocnikowi Dziekana ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Transportu.
8. Uchwała nr 177/VIII/2014 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Księga Jakości Kształcenia Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej ”, Druga edycja
9. Decyzja nr 3/2015 Dziekana Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia  28 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołów Roboczych podlegających Pełnomocnikowi Dziekana ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Transportu
10. Uchwała Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „ Księga Jakości Kształcenia Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej ”, Trzecia edycja 

(Uwaga! Łącze do Księgi Jakości czynne tylko dla komputerów zalogowanych do sieci WTPW)

   
Lata 2010 — 2012
1. Uchwała nr 525/VII/10 Rady Wydziału Transportu PW w sprawie powołania Komisji Wydziału ds. przygotowania Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
2. Opracowanie założeń do budowy Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
3. Uchwała nr 546/VII/10 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Wydziale Transportu.
4. Przeprowadzenie ankiet wśród pracowników Wydziału Transportu nt. Ewidencji stanu do Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
5. Uchwała nr 649/VII/2012 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia pilotażowych procedur Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 

WT_P1 – Procedura ankietyzacji procesu dydaktycznego

WT_P2 – Procedura procesu dyplomowania absolwenta Wydziału Transportu PW

WT_P3 – Procedura oceny pracy dziekanatu oraz analizy uzyskanych wyników

WT_P4 – Procedura upowszechniania zakładanych efektów kształcenia

WT_P5 – Procedura oceny stanu infrastruktury dydaktycznej