Misja, wizja i wartości Wydziału Transportu

Wydział Transportu realizuje Misję Politechniki Warszawskiej łącząc w swojej pracy doświadczenia historycznych jednostek Uczelni, prowadzących kształcenie i badania w obszarach związanych z transportem i komunikacją od 1949 roku, zrozumienie potrzeb społecznych i gospodarczych oraz trendów technicznych, potencjał wiedzy i doświadczenia swoich pracowników oraz szacunek do wolnej myśli naukowej.
Wydział prowadzi badania oraz kształceniu w celu tworzenia użytecznych społecznie i gospodarczo wartości w obszarze transportu. Wartości te obejmują kształcenie inżynierów – specjalistów, będących w stanie sprostać aktualnym i przyszłym wyzwaniom dotyczącym rozwoju zrównoważonych systemów transportowych, realizację badań naukowych, realizację zadań badawczo-rozwojowych na rzecz otoczenia Wydziału, popularyzację nauki oraz krzewienie kultury ciągłego rozwoju i kreatywności w rozwiązywaniu interdyscyplinarnych problemów transportowych.
Wydział Transportu realizuje badania naukowe odpowiadające aktualnym potrzebom społecznym oraz perspektywiczne z punktu widzenia rozwoju technicznego i technologicznego, a swoje wzorce kształcenia opiera o doświadczenia praktyczne i najnowszą wiedzę techniczną. Wszystkie podejmowane przez Wydział działania hołdują zasadom równości w dostępie do wiedzy i poszanowania różnych światopoglądów. Wydział chce zachować pozycję wiodącej jednostki naukowej i dydaktycznej w obszarze transportu w Polsce.
Wizja i wartości, którymi kieruje się Wydział są zgodne z wizją i wartościami Politechniki Warszawskiej zawartymi w Strategii Rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2030.”

Cel strategiczny

Celem strategicznym Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia jest najwyższa jakość kształcenia gwarantująca absolwentom wysoką konkurencyjność na rynku pracy.

 

Zasadniczymi celami systemu zapewnienia jakości kształcenia są: (wg Uchwały nr 122/XLVI/2006 Senatu PW z dnia 29.11.2006):

1. Wprowadzenie mechanizmów zapewniających wysoką jakość kształcenia,

2. Podniesienie rangi pracy dydaktycznej,

3. Wprowadzenie mechanizmów zapewniających, że programy nauczania będą opierać się na współczesnych osiągnięciach nauki i techniki oraz spełniać będą wymagania rynku pracy,

4. Zapewnienie wysokiego poziomu i stałego rozwoju kadry nauczającej,

5. Przestrzeganie standardów akademickich,

6. Informowanie społeczeństwa (a w szczególności potencjalnych kandydatów na studia, pracodawców oraz władz różnych szczebli) o jakości i poziomie wykształcenia absolwentów Uczelni.