Misja Wydziału Transportu

 „…Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, działając pod swą obecną nazwą od 1992 roku, jest spadkobiercą Wydziału Ruchu Kolejowego przemianowanego w 1949 roku na Wydział Komunikacji Politechniki Warszawskiej. W ponad półwiecznej działalności wypracowany został i jest stale modernizowany model kształcenia inżyniera transportu spełniający wysokie wymagania charakteryzujące współczesną kadrę specjalistów transportu. Podstawą kształcenia jest nauka o systemach transportowych w układzie integrującym infrastrukturę, środki techniczne, problemy organizacji, zarządzania, sterowania i bezpieczeństwa. Absolwent Wydziału Transportu przygotowany jest do twórczej pracy inżynierskiej w szeroko rozumianych przedsiębiorstwach transportu, a w tym transportu publicznego i branżowego we wszystkich istotnych gałęziach transportu z komunikacją miejską włącznie, w jednostkach projektujących systemy transportowe lub ich komponenty, w jednostkach projektujących systemy magazynowania i transportu zakładowego także we współczesnym ujęciu systemowym – centrów logistycznych. Absolwent ze stopniem magistra inżyniera transportu przygotowany jest również do działalności naukowo – badawczej w instytutach i szkołach wyższych. Wydział Transportu prowadzi badania naukowe w obszarze dyscypliny naukowej Transport i w obszarach pokrewnych, które stanowią podstawę rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału. Wysoką jakość dydaktyki prowadzonej w Wydziale zapewnia ciągłe przenoszenie wyników tych badań do praktyki zajęć ze studentami Wydziału. Obszar zagadnień objętych pracami naukowymi wciąż ulega dynamicznemu rozwojowi. Inspirowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych na rzecz transportu należy do statutowych zadań Wydziału.….”

Cel strategiczny

Celem strategicznym Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia jest najwyższa jakość kształcenia gwarantująca absolwentom wysoką konkurencyjność na rynku pracy.

 

Zasadniczymi celami systemu zapewnienia jakości kształcenia są: (wg Uchwały nr 122/XLVI/2006 Senatu PW z dnia 29.11.2006):

1. Wprowadzenie mechanizmów zapewniających wysoką jakość kształcenia,

2. Podniesienie rangi pracy dydaktycznej,

3. Wprowadzenie mechanizmów zapewniających, że programy nauczania będą opierać się na współczesnych osiągnięciach nauki i techniki oraz spełniać będą wymagania rynku pracy,

4. Zapewnienie wysokiego poziomu i stałego rozwoju kadry nauczającej,

5. Przestrzeganie standardów akademickich,

6. Informowanie społeczeństwa (a w szczególności potencjalnych kandydatów na studia, pracodawców oraz władz różnych szczebli) o jakości i poziomie wykształcenia absolwentów Uczelni.