Struktura Organizacyjna Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

 

WYDZIAŁ TRANSPORTU   

Struktura Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Aktualności

WSZJK

Skład osobowy

Terminologia

Struktura

Wdrażanie

Monitorowanie Systemu

Ankietyzacja

 

Odpowiedzialność osób zarządzających Systemem 

 

Zadania Dziekana i Prodziekanów Wydziału dla zapewnienia skuteczności działania Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

 

Dziekan Wydziału odpowiada za:

*  

powołanie Pełnomocnika ds. Zapewniania Jakości Kształcenia,

*  

powoływanie (na wniosek Pełnomocnika ds. Zapewniania Jakości Kształcenia) grup zadaniowych dla realizacji działań związanych z jakością kształcenia,

*  

zorganizowanie (zapewnianie możliwości) prezentacji corocznego raportu o stanie jakości kształcenia na Wydziale na posiedzeniu

Rady Wydziału,

*  

zapewnienie środków umożliwiających finansowanie (w razie potrzeby) udziału w hospitacjach emerytowanych profesorów, udziału

w pracach egzaminatorów zewnętrznych, audytorów itp.,

*  

zapewnienie środków (finansowych) umożliwiających rozwój młodej kadry,

Prodziekan ds. Nauki odpowiada za:

*  

zapewnienie środków (finansowych) umożliwiających rozwój młodej kadry,

*  

opracowanie strategii rozwoju naukowego kadry,

*  

precyzowanie i rozpowszechnianie zasad nagradzania nauczycieli akademickich za osiągnięcia dydaktyczne,

*  

sprawy okresowej oceny nauczycieli akademickich,

*  

merytoryczny nadzór nad laboratoriami oraz zakupami urządzeń i aparatury naukowej w zakresie ich rozwoju,

*  

stymulowanie prac naukowo-badawczych przyczyniających się do aktywizacji doktorantów i studenckich Kół Naukowych, w porozumieniu z Prodziekanem ds. Studenckich oraz Opiekunami Kół Naukowych.

Prodziekan ds. Współpracy z Gospodarką odpowiada za:

*  

podejmowanie działań wzbogacających proces dydaktyczny w zakresie pozyskiwania środków na rozwój laboratoriów i pomocy dydaktycznych, w porozumieniu z Prodziekanem ds. Kształcenia,

*  

działania marketingowe i promocja Wydziału na arenie krajowej

i międzynarodowej - udzielanie informacji w zakresie aktualnej działalności Wydziału i kontakt z mediami,

*  

monitorowanie karier absolwentów poprzez współpracę z podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi na rynku oraz śledzenie potrzeb rynku, w zakresie kompetencji uzyskiwanych przez absolwentów Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej,

*  

współpraca z podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi na rynku przyczyniająca się do zapewnienia możliwości odbywania staży oraz praktyk studenckich.

Prodziekan ds. Kształcenia odpowiada za:

*  

sprawy organizacji, funkcjonowania i jakości procesu dydaktycznego, w tym przestrzegania regulaminu studiów, standardów nauczania, przyjęć na studia, pensum dydaktycznego a także nadzór merytoryczny nad ewidencją studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz sporządzanie odpowiednich analiz i przedkładanie propozycji zmian,

*  

nadzór nad ustalaniem i realizacją szczegółowego planu zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale,

*  

dokonywanie rozdziału zajęć dydaktycznych między jednostki organizacyjne Wydziału,

*  

podział obowiązków pomiędzy Pełnomocnika ds. Zapewniania Jakości Kształcenia a administrację Wydziału (Dziekanat),

*  

organizację i realizację hospitacji,

*  

organizację i realizację ankietyzacji zajęć dydaktycznych,

*  

organizację przeglądów planów studiów i programów kształcenia,

*  

wprowadzenie jednolitych zasad procesu dyplomowania,

*  

wprowadzenie formalnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów,

*  

organizację przeglądów warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz warunków studiowania,

*  

opracowanie oferty dydaktycznej,

*  

sprawy studiów doktoranckich, w zakresie ich organizacji oraz funkcjonowania, w porozumieniu z Kierownikiem studiów doktoranckich,

*  

sprawy studiów podyplomowych i kursów specjalnych oraz innych form kształcenia ustawicznego, w porozumieniu z ich Kierownikami,

*  

sprawy organizacji kształcenia cudzoziemców, w tym także doktorantów zagranicznych,

*  

nadzór nad działalnością wydawniczą dotyczącą dydaktyki,

*  

sprawy systemu biblioteczno-informacyjnego Wydziału, w porozumieniu z Prodziekanem ds. Nauki,

*  

sprawy kształcenia w językach obcych (wspólnie z Prodziekanem ds. Studenckich).

Prodziekan ds. Studenckich odpowiada za:

*  

sprawy socjalno-bytowe, zdrowotne, sportu i rekreacji studentów oraz doktorantów,

*  

dysponowanie, w zakresie dotyczącym Wydziału, Funduszem Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Politechniki Warszawskiej, zgodnie z  Regulaminem Funduszu Pomocy Materialnej Studentów i Doktorantów,

*  

dysponowanie, w zakresie dotyczącym Wydziału, Własnym Funduszem Stypendialnym Politechniki Warszawskiej,

*  

nadzór nad sprawami dotyczącymi stypendiów i nagród specjalnych dla studentów i doktorantów,

*  

podejmowanie, w zakresie określonym odrębnymi przepisami, decyzji w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów,

*  

nadzór nad organizacją i przebiegiem rekrutacji,

*  

nadzór nad organizacją praktyk studenckich (w porozumieniu z Prodziekanem ds. Kształcenia),

*  

inicjowanie działań związanych z rozszerzeniem oferty dydaktycznej Wydziału i jej realizacja na zewnątrz uczelni, w tym oferty dotyczącej kształcenia w ramach programów europejskich, w porozumieniu z Prodziekanem ds. Kształcenia,

*  

sprawy kształcenia w językach obcych (wspólnie z Prodziekanem ds. Kształcenia).

 

Zadania Pełnomocnika ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Pełnomocnik ds. Zapewniania Jakości Kształcenia:

*  

inspiruje i koordynuje działania mające na celu podnoszenie poziomu kształcenia,

*  

odpowiada za wdrażanie i realizację Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,

*  

działa na podstawie planu pracy zaakceptowanego przez Radę Wydziału.

Pełnomocnik ds. Zapewniania Jakości Kształcenia realizuje swoje zadania przez:

*  

Zbieranie, gromadzenie i rozpowszechnianie (na wydziale, wewnątrz Uczelni oraz w kraju) informacji i danych dotyczących działań

w zakresie jakości kształcenia (w tym danych o akredytacji kierunku kształcenia).

*  

Organizowanie i koordynację działań prowadzących do akredytacji państwowej i środowiskowej kierunku studiów realizowanych na wydziale (w tym pomoc w przygotowaniu raportu samooceny jednostki).

*  

Koordynację i kontrolę prawidłowości realizacji procesu oceny zajęć dydaktycznych przez studentów oraz zasięgania opinii absolwentów

(w tym pomoc w zakresie przygotowania ankiet i opracowywania wyników).

*  

Koordynację procesu hospitacji zajęć dydaktycznych.

*  

Kierowanie pracami powołanych (w razie potrzeby) na wydziale grup zadaniowych związanych z jakością kształcenia.

*  

Prowadzenie bieżącej kontroli realizacji zaakceptowanego planu zapewniania jakości kształcenia i sporządzanie raportu oceniającego efekty przeprowadzonych działań.

*  

Udział w pracach Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia.

*  

Sporządzanie corocznego raportu o stanie jakości kształcenia na Wydziale, prezentacje raportu na posiedzeniu Rady Wydziału, przygotowanie planu działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia w okresie do następnej oceny.

*  

Przekazanie corocznego raportu o stanie jakości kształcenia na Wydziale dla Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia.

 

Zadania Komisji ds. Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (skrót: Komisja ds. WSZJK)

*  

Analizowanie funkcjonowania procesów w zakresie kształcenia oraz procesów wspierających kształcenie pod kątem wprowadzenia ewentualnych ulepszeń, inspirowanie i koordynowanie działań mających na celu podnoszenie poziomu jakości kształcenia.

*  

Sporządzanie planu działań mających na celu zapewnienie optymalnego poziomu lub podnoszenie jakości kształcenia.

*  

Sprawowanie bieżącej kontroli nad realizowaniem zaplanowanych działań w  procesie kształcenia, analizowanie stanu prawnego Wydziału, Uczelni pod kątem potrzeb wprowadzenia nowych lub zmiany istniejących dokumentów Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, wydawanych na poziomie Wydziału.

*  

Dopracowywanie lub uczestniczenie w pracach nad opracowaniem dokumentów WSZJK wydawanych na poziomie Wydziału.

*  

Analizowanie procesów realizowanych na Wydziale oraz potrzeb ze strony pracowników, jednostek organizacyjnych Wydziału z punktu widzenia celowości wprowadzenia nowych lub zmiany istniejących dokumentów Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, wydawanych na poziomie Wydziału.

*  

Analizowanie ocen interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących procesu kształcenia.

*  

Organizowanie i koordynowanie działań prowadzących do akredytacji państwowej i środowiskowej kierunków studiów realizowanych na Wydziale.

*  

Koordynowanie i kontrola prawidłowości realizacji procesu oceny zajęć dydaktycznych przez studentów oraz zasięgania opinii absolwentów (w tym pomoc w zakresie przygotowywania ankiet i opracowania wyników).

*  

Koordynowanie procesu przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych.

*  

Zbieranie, gromadzenie i rozpowszechnianie informacji i wszelkich innych danych dotyczących działań w zakresie jakości kształcenia na Wydziale, wewnątrz Uczelni i w kraju; przeprowadzanie ocen funkcjonowania wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia.

*  

Przygotowanie okresowych sprawozdań dotyczących funkcjonowania WSZJK, w tym na posiedzenie Rady Wydziału.

 

Odpowiedzialność  kierowników  zakładów za wykonywanie przepisanych działań

Dla zapewnienia skuteczności działania Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia każdy kierownik Zakładu odpowiada za:

*  

analizę (sugerowanie) potrzeb w zakresie hospitacji zajęć, za które zakład odpowiada,

*  

wykorzystanie wyników ankietyzacji zajęć dydaktycznych dla poprawy realizacji procesu dydaktycznego w ramach wewnętrznych możliwości zakładu,

*  

systematyczną analizę oraz bieżący nadzór nad realizacją planów studiów i programów kształcenia, w zakresie przedmiotów, których realizację zlecono zakładowi,

*  

systematyczną analizę oraz bieżący nadzór nad realizacją przyjętych na Wydziale zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów,

w zakresie przedmiotów (zajęć), których realizację zlecono zakładowi (pracownikom zakładu),

*  

opracowanie regulaminów prowadzenia i zaliczania przedmiotów (zajęć), których realizację zlecono zakładowi (pracownikom zakładu)

oraz bieżący nadzór nad realizacją przyjętych zasad,

*  

terminowe zgłaszanie potrzeb w zakresie środków (finansowych) umożliwiających rozwój młodej kadry zakładu,

*  

terminowe zgłaszanie potrzeb w zakresie środków umożliwiających finansowanie udziału w hospitacjach emerytowanych profesorów, udziału w pracach egzaminatorów zewnętrznych, audytorów itp., w zakresie przedmiotów (zajęć), których realizację zlecono zakładowi (pracownikom zakładu),

*  

współpracę w opracowaniu strategii rozwoju naukowego kadry oraz programów doskonalenia kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich, w celu uwzględnienia potrzeb (i wymagań) zakładu,

*  

bieżący nadzór nad warunkami prowadzenia zajęć dydaktycznych, których realizację zlecono zakładowi (pracownikom zakładu), gromadzenie i przekazywanie informacji zgłaszanych przez pracowników, a dotyczących tych warunków,

*  

współpracę z Dziekanem, kierownikami specjalności i Pełnomocnikiem ds. Zapewniania Jakości Kształcenia,

w zakresie formułowania oferty dydaktycznej Wydziału.

Kierownik zakładu będący jednocześnie kierownikiem specjalności dodatkowo odpowiada za:

*  

analizowanie i proponowanie warunków mobilności poziomej i pionowej w zakresie swojej specjalności,

*  

systematyczną analizę i przegląd planów studiów i programów kształcenia w zakresie swojej specjalności oraz proponowanie koniecznych zmian w tym zakresie.

 

Studenci i doktoranci 

*  

osobiście bądź przez swoich przedstawicieli współuczestniczą w prowadzonych pracach dotyczących rozwoju Wydziału i zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. Organami reprezentującymi studentów i doktorantów są Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego oraz Wydziałowa Rada Doktorantów. Do zadań pierwszej z nich, należy, m.in.: organizacja spotkań informacyjnych dla studentów pierwszego semestru, organizacja spotkań informacyjnych z zakresu obsługi i znajomości wirtualnego dziekanatu, organizacja spotkań informacyjnych dotyczących wyboru specjalności dla studentów 3 semestru studiów stacjonarnych, poszukiwanie oraz nawiązywanie kontaktów z przyszłymi pracodawcami, jak również przeprowadzanie spotkań i warsztatów z pracodawcami. Wydziałowa Rada Doktorantów reprezentuje doktorantów zarówno w Radzie Wydziału, jak i we wszystkich organach i komisjach działających na Wydziale Transportu. Zadaniem Rady jest ułatwienie uczestnikom studiów doktoranckich przejście przez zawiłe kwestie formalne,  wspomaganie rozwoju naukowego młodych adeptów nauki, jak również wspieranie i pomoc w ważkich dla nich sprawach, jak np. w kwestii zmian programowych czy pomocy materialnej.

 

Sposób wykorzystywania przez statutowe organy wydziału informacji o sukcesach i niepowodzeniach w realizacji zadań

Gromadzone informacje wykorzystywane będą do:

*  

korekt planów studiów i programów kształcenia, w celu dostosowania ich do zmieniających się warunków zewnętrznych,

*  

korekt rozwoju naukowego kadry (naukowo-dydaktycznej) Wydziału, w celu skorelowania go z planami studiów i programami kształcenia,

*  

prowadzenia racjonalnej polityki kadrowej i finansowej Wydziału, w zakresie działalności dydaktycznej.

 

Plany studiów i programy kształcenia muszą uwzględniać wymagania standardów nauczania określone rozporządzeniem Ministra oraz uchwałą Senatu, ale również muszą być dostosowane do aktualnego poziomu wiedzy, do przewidywanego rozwoju techniki i technologii, oraz do wymagań stawianych przez rynek pracy, oczekiwania studentów i absolwentów. Oznacza to konieczność uwzględnienia ankiet absolwentów, analizy rynku pracy, opinii zewnętrznych recenzentów itd. Działania, prowadzące do tworzenia nowych lub likwidowania istniejących specjalności, korekt planów studiów i programów kształcenia (w tym zmian profili nauczania, zmian w zakresie przedmiotów wspólnych), powinny być inicjowane przez kierowników zakładów (zwłaszcza kierowników specjalności) i wydziałowe organa samorządu studentów.

Rozwój naukowy kadry (naukowo-dydaktycznej) Wydziału powinien być inspirowany, z uwzględnieniem planów studiów i programów kształcenia, przez Dziekana i kierowników zakładów. W razie konieczności należy zadbać o zatrudnienie (na stałe, w ramach umów zleceń i o dzieło) personelu o niezbędnych kwalifikacjach naukowo-dydaktycznych (lub dydaktycznych). W takich przypadkach należy w pierwszej kolejności brać pod uwagę możliwość wykorzystania kadry innych wydziałów Politechniki Warszawskiej (w tym przez zlecenie zajęć na wydział zapewniający właściwe prowadzenie zajęć dydaktycznych).

 

 

Pełnomocnicy i Komisje wspomagające prawidłowe funkcjonowanie WSZJK

Rada Konsultacyjna Nauka - Gospodarka

Akty prawne i Rozporządzenia   -  kliknij aby odsłonić listę dokumentów nadrzędnych i związanych

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia tworzy zbiór działań na rzecz jakości kształcenia, mających charakter samooceny

i obejmujących procedury wewnętrzne, uwzględniające:

*  

okresowy przegląd działania Elastycznego Systemu Studiów (ESS) i Systemu Akumulacji i Transferu Punktowego (Systemu punktowego),

*  

hospitacje zajęć dydaktycznych,

*  

ocenę zajęć dydaktycznych przez studentów i zasięganie opinii absolwentów,

*  

ścisły kontakt z interesariuszami zewnętrznymi,

*  

okresowy przegląd planów i programów kształcenia w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynku pracy,

*  

monitorowanie systemu oceniania (egzaminowania i zaliczania przedmiotów),

*  

monitorowanie procedur dyplomowania,

*  

działania na rzecz rozwoju i doskonalenia kadry dydaktycznej,

*  

okresowy przegląd warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych (w tym przegląd laboratoriów i pracowni specjalistycznych przeznaczonych do prowadzenia w nich zajęć dydaktycznych), warunków studiowania oraz materiałów dydaktycznych,

*  

przygotowanie raportów o stanie realizacji zadań Systemu dla Rady Wydziału, władz Uczelni i Uczelnianej Rady

ds. Jakości Kształcenia.

Dla zapewnienia realizacji zadań Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia powołuje się:

*  

Pełnomocnika Dziekana ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, spośród samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych

*  

Grupy zadaniowe dla realizacji (w razie potrzeby) działań związanych z jakością kształcenia.

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia jest wspomagany przez ustalenia ogólnouczelniane, określone przez:

*  

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia,

*  

Uchwały Senatu,

*  

Zarządzenia i Decyzje Rektora,

*  

Vademecum Prodziekana ds. Studiów,

*  

System Zapewnienia Jakości Badań Naukowych,

*  

System Oceny Pracowników,

*  

System Zarządzania Jakością w Administracji,

*  

System Wewnętrznej Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego.