Aktualności

WYDZIAŁ TRANSPORTU   

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Aktualności

WSZJK

Skład osobowy

Terminologia

Struktura

Wdrażanie

Monitorowanie Systemu

Ankietyzacja

Maj 2014

 

W zakładce Monitorowanie Systemu zamieszczone zostało Sprawozdanie z działalności promocyjnej Wydziału Transportu za rok 2013.

 

 

 

W maju 2014 roku przystępują do pracy Zespoły Robocze powołane przez Dziekana. Ich zadaniem jest monitorowanie funkcjonowania obowiązujących od 30 stycznia 2014 roku procedur. Zwracamy się, zarówno do pracowników, jak i do studentów z prośbą o wypełnianie skierowanych do Państwa ankiet. Analiza uzyskanych odpowiedzi pozwoli ocenić prawidłowość funkcjonujących procedur i zaproponować ewentualne zmiany.

 

 

 

Dnia 28 kwietnia o godz. 11.30 odbyło się spotkanie  Komisji ds. WSZJK z Ekspertami Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Spotkania odbyły się również z Władzami Wydziału, autorami Raportu Samooceny Wydziału  oraz z: pracownikami naukowo-dydaktycznymi, pracownikami administracyjno-technicznymi, studentami stacjonarnych studiów I i II  stopnia,  studentami niestacjonarnych studiów I i II stopnia, studentami studiów doktoranckich, kierownikami Studiów Podyplomowych, Studenckimi Kołami Naukowymi i ich opiekunami, a także z przedstawicielami Pracodawców zatrudniających naszych absolwentów. Zespół Oceniający dokonał również wizytacji bazy dydaktycznej i socjalnej Wydziału.

Ocena instytucjonalna zostanie sformułowana przez Zespół Oceniający w ciągu 6 tygodni od zakończenia wizytacji na Wydziale Transportu.

 

Kwiecień 2014

 

W dniach 28 – 30 kwietnia 2014 r. Zespół Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokona oceny instytucjonalnej na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. W trakcie pobytu Zespołu Oceniającego na Wydziale odbędą się spotkania z naszymi pracownikami, studentami i doktorantami.

 

 

Marzec 2014

 

Dnia 10 marca odbyło się spotkanie Władz Wydziału i Pełnomocnika ds. Zapewniania Jakości Kształcenia z pracownikami administracyjnymi Wydziału. Pełnomocnik przedstawił zebranym informacje dotyczące Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

 

Dnia 1 marca o godz.12 w sali nr 2 odbyło się spotkanie Dziekana ds. Kształcenia i Pełnomocnika ds. Zapewniania Jakości Kształcenia ze studentami studiów niestacjonarnych. Spotkanie dotyczyło zagadnień związanych z jakością  kształcenia na Wydziale Transportu oraz funkcjonowaniem Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

 

 

Luty 2014

 

Dnia 7 lutego o godz. 15 w sali NK2 odbyło się spotkanie nauczycieli akademickich Wydziału z Dziekanem. Spotkanie poświęcono Wydziałowemu Systemowi Zapewniania Jakości Kształcenia.

 

 

Styczeń 2014

 

Dnia 29 stycznia o godz. 16.15 w sali 2 NK odbyło się spotkanie studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia z Prodziekanem ds. Kształcenia i  Pełnomocnikiem Dziekana ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. Spotkanie poświęcone będzie tematyce związanej z jakością kształcenia na Wydziale Transportu.

 

Dnia 27 stycznia odbył się Panel Ekspercki z udziałem przedstawicieli pracodawców, zwanych obecnie interesariuszami zewnętrznymi, zatrudniającymi absolwentów Wydziału Transportu. W spotkaniu ze strony Wydziału Transportu uczestniczyli  Pełnomocnik ds. Zapewniania Jakości Kształcenia - prof. nzw. dr hab. inż. Iwona Grabarek, Prodziekan ds. Kształcenia - dr hab. inż. Dariusz Pyza, przedstawiciel Komisji ds. Zapewniania Jakości - dr inż. Jarosław Korzeb oraz przedstawiciel Senackiej Komisji ds. Kształcenia - dr inż. Aleksander Szulczyk. Dyskusja dotyczyła koncepcji kształcenia na kierunku Transport oraz analizy i oceny aktualności i przydatności efektów kształcenia. Spotkanie było prowadzone przez dwóch moderatorów. Wnioski z tego spotkania zostaną wykorzystane w modyfikacji Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości.   

 

Dnia 20 stycznia odbyło się spotkanie Rady Konsultacyjnej Nauka - Gospodarka.

 

 

Listopad 2013

 

Z przyczyn niezależnych od Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, panel ekspercki z pracodawcami odbędzie się na Wydziale Transportu w roku 2014. Termin ustalono na 27 stycznia 2014.

 

Zarządzeniem Dziekana nr 1/2013 z 9 listopada 2013 r. została powołana Rada Konsultacyjna Nauka - Gospodarka, która pełni funkcję organu doradczego i opiniotwórczego Dziekana Wydziału Transportu.

 

 

Wrzesień 2013

 

Udział Wydziału Transportu w projekcie „Podniesienie Jakości Zarządzania Politechniką Warszawską”

Zadanie 3 – Modyfikacja WSZJK.

Dn. 28 sierpnia br.  podpisana została umowa z Instytutem „Homo Homini” na przeprowadzenie badania opinii pracodawców

nt. nabytej wiedzy, kompetencji i przejawiających się postaw wśród absolwentów Politechniki Warszawskiej.

W związku z tym we wrześniu rozpoczynają się prace ZESPOŁU EKSPERCKIEGO DS. MODYFIKACJI WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, powołanego w ramach projektu i kierowanego przez  prof. Iwonę Grabarek .

W ramach działalności zespołu zorganizowany zostanie panel ekspercki z pracodawcami zatrudniającymi absolwentów  Wydziału  Transportu.  Wypracowane wspólnie wnioski i sugestie przyczynią się do  modyfikacji WSZJK.